ارائه يك مدل ساده جهت تحليل سكوهاي ثابت فلزي دريايي | مرجع مهندسی عمران ایران

سکوهای دریایی برای مقاصد مختلف نفتی مورد استفاده ق رار م ی گیرند . بسیاری از این سکوها که در سالهای قبل بر اساس آیین نامه های زمان خود طراحی، ساخته و نصب شده اند، می بایست مورد ارزیابی و کنترل مجدد قرار گیرند. آیین نامه های طراحی سکوهای دریایی نیز مشابه سایر آیین نامه های طراحی سازه ها، مرتباً تغییر یافته و با توجه به تحقیقات صورت گرفته شرایط جدیدی را برای طراحی این سازه ها ارائه داده اند. همچنین به منظور ارزیابی سکوهای موجود نیز، ضوابط مربوطه ارائه گردیده است. با توجه به اهمیت سکوهای دریایی، می بایست ارزیابی رفتار آنها تحت اثر شرایط مختلف بارگذاریهای محیطی، از جمله موج صورت گیرد. در این مقاله جهت تحلیل سکوهای ثابت فلزی دریایی در مقابل بارگذاری امواج، از یک روش ساده استفاده شده اس ت. در این روش، سازه بصورت ساده شده مدل سازی م ی گردد، بصورتیکه مشخصه های دینامیکی مدل ساده شده با مشخصه های دینامیکی سازه اصلی دارای تطابق نسبتاً خوب م ی باشد. سپس با استفاده از حل معادله موج و بدست آوردن مقدار حداکثر نیروهای ناشی از امواج، تحلیل سازه در مقابل بار امواج صورت م ی گیرد و نیروها و تغییر مکانها در نقاط مختلف محاسبه م ی گردد با استفاده از این روش که نسبتاً سریع بوده و دارای دق ت مناسب م ی باشد، م ی توان وضعیت سکوهای مختلف یک حوزه نفتی را بررسی نمود و آنها را جهت انجام مطالعات جامع تر و دقیقتر، به لحاظ رفتار در مقابل بارگذار ی امواج رده بندی نمود. در این مقاله نتایج تحلیل سه سکوی نمونه انجام گرفت ه، مقایسه شده SACS واقع در منطقه خلیج فارس با نتایج بدست آمده از ت حلیل های دقیقتر که توسط نرم افزار تخصصی است. با توجه به تقریبهای استفاده شده در این تحلیل، نتایج دارای دقت مناسبی می باشند. 

دانلود مقاله


طبقه بندی: مقالات داخلی  
تعداد مشاهده: 545
کلمات کلیدی:
ارسال در ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط مدیر سایت | يك نظر

يك نظر به ارائه یک مدل ساده جهت تحلیل سکوهای ثابت فلزی دریایی

comment rss - Trackback

  1. الی گفت:

    سلام
    خیلی از شما و نویسنده این مقاله مفید تشکر میکنم.

    واقعا خیلی لازمش داشتم. ممنون

» ارسال نظرات


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد.